Styret

Svein Eystein Lindberg
  • Styreleder
Eivind Bjørntvedt
  • Styremedlem
Knut Johansen
  • Styremedlem
Bente Westmo
  • Styremedlem
Kristin Ranem Rønsdal
  • Styremedlem
Hilde Beate Myrhagen
  • Styremedlem / Ansattrepresentant