Forkjøpsrett - din viktigste medlemsfordel


Forkjøpsretten betyr at du har fortrinnsrett ved kjøp av bolig i borettslag tilknyttet Ringbo, dvs. at du har rett til til å tre inn i de samme kjøpsforpliktelsene som den opprinnelige kjøperen har avtalt. Når en bolig er solgt får den med lengst ansiennitet (dvs. den som har vært medlem lengst) velge først.

Boliger hvor du kan benytte forkjøpsretten kunngjøres fortløpende på vår hjemmeside www.ringbo.no. Fristen for å melde seg fremgår under den enkelte bolig. Melding om benyttelse av forkjøpsrett sendes Ringbo på eget skjema som kan lastes ned under den enkelte kunngjorte bolig eller fås tilsendt ved henvendelse pr. telefon 32 11 36 00.

Det er en forutsetning at du er tilgjengelig når meldefristen er utløpt og forkjøpsretten skal avklares.

Det aktuelle borettslagets vedtekter bestemmer hvem som har forkjøpsrett.

Når en bolig i et borettslag selges, har normalt de som bor i samme borettslag forkjøpsrett før andre. Hvis ingen av borettslagets andelseiere bruker denne retten, har andre medlemmer i Ringbo forkjøpsrett etter ansiennitet. Det vil si at den som har vært medlem lengst, går foran og kan kjøpe boligen.

Opprinnelig kjøper kan påberope seg sin ansiennitet uten å ha meldt forkjøpsrett forutsatt at han / hun avga bud innen meldefristen.

1. Forhåndsavklaring

Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen for medlemmene før den er solgt. Du melder da kun interesse for bruk av forkjøpsrett, noe som ikke er bindende. Etter at bud er akseptert, avklares forkjøpsretten ved at Ringbo henvender seg til de som har meldt interesse for bruk av forkjøpsrett. Den med lengst medlemsansiennitet, får forkjøpsrett til boligen. Ved en slik henvendelse må du raskt, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å benytte forkjøpsretten. Skriftlig bekreftelse med finansiering må da leveres Ringbo, se punkt for finansiering.

Ny melding om forkjøpsrett: Hvis det går mer enn 3 måneder før boligen blir solgt, må boligen kunngjøres for medlemmer på nytt og ny melding om forkjøpsrett må sendes Ringbo.

2. Fastprisavklaring

Ved fastprisavklaring er boligen solgt før den kunngjøres for våre medlemmer. Når boligen er kunngjort til en fast pris, er meldingen om forkjøpsrett levert innenfor fristen forpliktende. Du plikter da å overta boligen hvis ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen.

Skal du benytte forkjøpsretten på en fastprisavklaring, må du ha finansieringen klar ved levering av meldeskjema.

Finansiering av hele kjøpesummen må dokumenteres skriftlig og innen meldefristen. Adressen på boligen må fremkomme på lånebekreftelse fra bank. Egenkapital må dokumenteres skriftlig. Egenkapital basert på salg av egen bolig må dokumenteres med mellomfinansiering.

Det er ikke tilstrekkelig å oppgi telefonnummer til bankforbindelse.

Dersom finansieringsbekreftelse av hele kjøpesummen ikke er dokumentert skriftlig og innen meldefristen, kan du ikke kreve at Ringbo gjør forkjøpsretten gjeldende på dine vegne.

Du må sørge for at ditt medlemskap er i orden, dvs. medlemskapet må være betalt (årskontingenten må være à jour).

Som medlem må du selv avgjøre om du ønsker å delta i budrunden. Bud sendes eiendomsmegleren. Melding om forkjøpsrett sendes / leveres Ringbo.

Privatpersoner kan bare eie en bolig i borettslag tilknyttet Ringbo (iht. Ringbos vedtekter). Vær oppmerksom på at dersom du benytter forkjøpsrett, og bor i en Ringbo-tilknyttet bolig fra før, er du forpliktet til å selge denne. Den kan ikke overføres til familie etter unntaksreglene i borettslagsloven og Ringbos vedtekter.

Hvis en borettslagsbolig skal eies av flere sammen, må alle eierne være medlem av Ringbo. Siden det ikke er anledning til å eie boligbyggelagsmedlemskap sammen, må hver sameier tegne sitt eget medlemskap hvis ikke vedkommende allerede er medlem.