HMS i borettslag og sameier

Alle boligselskaper er pålagt å ha et HMS-system. Internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø for dem som bor der. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen. Det er styret som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende Internkontroll.


Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt HMS-forskriften eller Internkontrollforskriften, sier at den som er ansvarlig for en virksomhet, må sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Områder som omfattes av forskriften er bl.a. brann, elektrisitet, lekeplasser med utstyr og arbeidsgiveransvar overfor ansatte.

 • Informasjon om aktuelle risikoområder
 • Informasjon om aktuelle lover og forskrifter
 • Rutiner som beskriver hvordan en følger opp det forebyggende arbeidet og hvem som har ansvar for hva.
 • Informasjon om krav til eventuell opplæring
 • Hjelpemidler som sjekklister og skjemaer for å følge opp og dokumentere forholdene i boligselskapet
 • System for rapportering og håndtering av feil og mangler (avvik)
 • Rutine for minimum en årlig gjennomgang for å se til at det systematiske HMS-arbeidet blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte.

Om Bevar-HMS

Bevar-HMS er utviklet i regi av en gruppe boligbyggelag og ble lansert i 2010. I dag er det mange boligselskap rundt om i hele landet som benytter seg av programmet. Ringbo er autorisert leverandør av Bevar-HMS. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Bevar-HMS er et program som hjelper et hvert boligselskap til å ivareta kravene til Internkontroll. Vi vet at det sjelden er to boligselskap som er helt like. Derfor skreddersys programmet til det enkelte boligselskap. For at dette skal gjøres på en forsvarlig måte, må alle boligbyggelag som distribuerer programmet til sine boligselskap være sertifisert via NBBL.
RINGBO BBL er sertifisert av NBBL til å være ansvarlige for drift av BevarHMS for sine boligselskap.
BevarHMS gir boligselskap styring og oversikt i arbeidet med å tilfredsstille myndighetenes krav innen helse, miljø og sikkerhet. Løsningen bidrar til at styrets medlemmer i et boligselskap blir kjent med og på en effektiv måte kan etterleve de plikter og ansvar de har i henhold til lover og forskrifter.
Systemet er bygd opp slik at det vil tilfredsstille boligselskapets behov for system. Der det kreves bistand fra fagekspertise gis det forslag om dette. Boligbyggelaget ved HMS-rådgiver bidrar til jevnlige tilsyn av systemet.
 
Systemet er bygd opp for å sikre at styret i boligselskapet på en enkel måte skal kunne holde seg oppdatert på status for HMS-arbeidet.
 
Beskrivelsen nedenfor forklarer hvordan HMS-forskriftens § 5 er ivaretatt i systemet.
 1. aktuelt lovverk er samlet i egen artikkel i kapitelet organisering.
 2. for å sikre nødvendig kunnskap og ferdigheter blant ansatte er det etablert en egen opplæringsplan i underkapittel oppfølging av ansatte som finnes i kapitelet rutiner og instrukser.
 3. medvirkning i hms-arbeidet sikres gjennom samtaler og bruk av digital hms-løsning.
 4. mål for hms-arbeidet er lagt inn i kapitelet vårt boligselskap.
 5. beskrivelse av ansvar og myndighet er lagt inn i kapitelet organisering.
 6. beskrivelser for ulike oppgaver, bruk og vedlikehold av teknisk utstyr, brannvern, el-tilsyn m.m. er lagt inn i kapitelet om rutiner og instrukser.
 7. en egen aktivitetsplan (handlingsplan) bidrar til å minne om og sikre at nødvendige aktiviteter blir fulgt opp av de rette personene.
 8. det er lagt opp til at det utføres jevnlig kartlegging av viktige forhold som brann, el-tilsyn, lekeplass m.m. de ulike kartleggingene er lagt inn i aktivitetsplanen. omfanget for kartlegging avklares i samråd med hms-rådgiver i boligbyggelaget.
 9. feil og mangler (avvik) registreres og behandles i systemet. det oppfordres til også å rapportere inn forbedringsforslag.
 10. den årlige gjennomgangen gjøres i samarbeid med hms-rådgiver i boligbyggelaget.